Federatie van Producenten van Recycling Granulaten VZW
contacteer ons: +32 (0)3-203 44 00 of [email protected]

TOP-MIX in Oostende: eerste tussenopslagplaats voor thermische reiniging van teerhoudend asfalt

TOP-MIX in Oostende: eerste tussenopslagplaats voor thermische reiniging van teerhoudend asfalt
Onlangs meldde COPRO dat het zou starten met de certificatie van de afvoer van teerhoudend asfalt. Ondertussen is bij één tussenopslagplaats de proefperiode gestart voor de COPRO ε certificatie. Vanaf heden mag TOP-MIX in Oostende teerhoudend asfalt ontvangen om het conform Standaardbestek 250 versie 3.1 thermisch te laten reinigen.

Teer uit de keten

De Vlaamse Overheid besliste in 2014 om asfaltverhardingen met teer of pekbitumen op termijn niet meer te recycleren in onze wegen. In plaats daarvan zal dit asfalt worden verwijderd en thermisch gereinigd. Het verplicht reinigen zal stapsgewijs worden ingevoerd. In eerste instantie zal het enkel worden voorzien bij werken waarbij minder dan 2000 ton teerhoudend asfalt vrijkomt. Later zal dit veralgemeend worden naar alle werken waarbij teerhoudend asfalt vrijkomt. En in een nog verdere toekomst zal ook alle funderingsmateriaal waarin teerhoudend asfalt werd verwerkt, thermisch worden gezuiverd.

Via certificatie van tussenopslagplaatsen

De bepalingen hieromtrent werden opgenomen in het Standaardbestek 250 versie 3.1, dat ondertussen in voege is. Om voldoende zekerheid te hebben over de afvoer van het teerhoudend asfalt is gekozen voor een kwaliteitsborging via certificatie: COPRO ε. De εwijst erop dat het om certificatie van uitvoering gaat en niet om het product zelf.

Het certificaat wordt toegekend aan vergunde tussenopslagplaatsen. De certificatie behandelt het volledige proces van de afvoer van teerhoudend asfalt, van het ogenblik dat het wordt geleverd op deze tussenopslagplaats tot wanneer het wordt overgebracht naar een thermische reinigingsinstallatie. Het thermisch reinigen op zich maakt geen deel uit van de certificatie. De thermisch reiniger zal worden aangeduid door de overheid en zal een convenant moeten afsluiten waarin hij verklaart al het ontvangen asfalt thermisch te reinigen.

TOP-MIX de eerste

Tot op heden werden er een vijftal aanvragen ingediend bij COPRO voor het bekomen van een COPRO ε certificaat. TOP-MIX in Oostende, ook gekend als producent van gerecycleerde granulaten, is de eerste tussenopslagplaats waar de proefperiode is gestart voor de COPRO εcertificatie. Aannemers die in het kader van een werk volgens Standaardbestek 250 teerhoudend asfalt thermisch moeten laten reinigen, kunnen het vrijgekomen asfalt dus naar deze tussenopslagplaats brengen. De tussenopslagplaats zal er dan verder voor instaan dat de afvoer verloopt zoals vereist.

Bij dit proces komen enkele specifieke documenten kijken: enerzijds is er een standaard vrachtbrief van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) die elke vracht teerhoudend asfalt die vertrekt op de werf zal moeten vergezellen. Anderzijds is er een standaard aanvraagformulier voor thermische reiniging dat zal worden ingevuld door AWV, de aannemer, de tussenopslagplaats en COPRO. Voor meer informatie omtrent deze documenten kan men contact opnemen met COPRO.
Naar verwachting zal binnenkort ook bij andere tussenopslagplaatsen de proefperiode starten. De stand van zaken kan u volgen op onze website bij “Zoeken naar … / Certificaten via / Producten / Producten voor asfaltwegen / Afvoer van teerhoudend asfalt”.

Op deze manier zijn we een stapje dichter bij een duurzame wegenbouw, zonder teer.

 

 

Bron: website COPRO