Federatie van Producenten van Recycling Granulaten VZW
contacteer ons: +32 (0)3-203 44 00 of [email protected]

Regelgeving

Heden verscheen op de site van AWV Vlaaanderen het dienstorder MOW/AWV/2015/16 “Gelijkwaardigheid Quarea”.
In dit dienstorder wordt de gelijkwaardigheid van de COPRO en QUAREA keuring voor gerecycleerde granulaten en hydraulisch gebonden mengsels bevestigd.

Hiermede komt voorlopig een einde aan een jarenlange discussie omtrent deze gelijkwaardigheid voor wat betreft de bouwtechnische eigenschappen en het gebruik volgens SB 250.

Voor dienstorder klik op onderstaande link:

Dienstorder

De relevante Vlaamse regelgeving betreffende gerecycleerde granulaten bestaat uit:

  • Bodemdecreet
  • Vlarema
  • Vlarem

(deze documenten kunt u geactualiseerd raadplegen op www.emis.vito.be (navigator milieuwetgeving)

  • Ketenbeheersysteem
  • Eenheidsreglement

(deze documenten zijn raadpleegbaar op www.ovam.be/gerecycleerdegranulaten)

Daarnaast zijn uiteraard de verschillende certificatie  reglementen van Copro (www.copro.eu) en Certipro (www.certipro.be)  van toepassing

Tracimat

Door VCB,CASO en FPRG werd onlangs de vzw Tracimat opgericht en dit in toepassing van  het Vlarema .

Het statutair doel van deze vzw luidt als volgt:

 

Art. 3. De vzw TRACIMAT stelt zich tot doel het borgen van kwaliteit en traceerbaarheid van bouw- en sloopafval via het uitwerken, toepassen en controleren van een traceerbaarheidsysteem voor puin vanaf de plaats waar het puin als afvalstof vrijkomt tot aan de verwerker ervan; een traceerbaarheidsysteem dat kadert binnen het Beheersysteem milieukwaliteit voor gerecycleerde granulaten en het eenheidsreglement dat hiervan een onderdeel vormt.

Hierbij kan de vzw TRACIMAT zich ook bezighouden met het leveren van studiewerk, het verstrekken van informatie en advies inzake afvalstoffen.

Zij kan zich tevens bezighouden met alle activiteiten die met dit maatschappelijk doel verband kunnen houden.

De vereniging kan alle verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel, en haar medewerking verlenen aan elke gelijkaardige bedrijvigheid.

In de praktijk komt dit er op neer dat het puin dat voorzien is van een vervoersattest afgeleverd door Tracimat bij een breker kan aanvaard worden als  LMRP (laagmilieurisico puin) . De verwerkingskosten zullen dan ook veel lager liggen als voor HMRP (hoogmilieu risicopuin).

Voor de begrippen LMRP en HMRP verwijzen wij naar het eenheidsreglement: www.ovam.be/gerecycleerdegranulaten