Federatie van Producenten van Recycling Granulaten VZW
contacteer ons: +32 (0)3-203 44 00 of [email protected]

Certificatie voor afvoer van teerhoudend asfalt

Certificatie voor afvoer van teerhoudend asfalt

In het kader van duurzame wegen heeft de Vlaamse Overheid beslist om asfaltverhardingen met teer of pekbitumen niet langer te recycleren in onze wegen. In plaats daarvan zal dit asfalt worden verwijderd en thermisch gereinigd. Het verplicht reinigen zal stapsgewijs worden ingevoerd. In eerste instantie zal het enkel worden verplicht voor werken waarbij minder dan 2000 ton teerhoudend asfalt vrijkomt.

Om voldoende zekerheid te hebben over de afvoer van het teerhoudend asfalt is gekozen voor een kwaliteitsborging via certificatie: COPRO ε. De ε wijst erop dat het om certificatie van uitvoering gaat en niet om het product zelf.

Het certificaat wordt toegekend aan vergunde tussenopslagplaatsen. De certificatie behandelt het volledige proces van de afvoer van teerhoudend asfalt. Het thermisch reinigen op zich maakt er geen deel van uit.

In het kader van duurzame wegen heeft de Vlaamse Overheid midden 2014 het plan opgevat om teer definitief uit de keten te halen. Concreet gaat het om asfaltverhardingen met teer of pekbitumen die niet langer zullen gerecycleerd worden in onze wegen. Door het hergebruiken verschuiven of verspreiden we immers het teerprobleem en worden de volgende generaties er mee opgezadeld. In plaats daarvan zal dit asfalt worden verwijderd en thermisch gereinigd. Het verplicht reinigen zal stapsgewijs worden ingevoerd. In eerste instantie zal het enkel worden verplicht voor werken waarbij minder dan 2000 ton teerhoudend asfalt vrijkomt. Later zal dit veralgemeend worden naar alle werken waarbij teerhoudend asfalt vrijkomt. En in een nog verdere toekomst zal ook alle funderingsmateriaal waarin teerhoudend asfalt werd verwerkt, thermisch worden gezuiverd.

De bepalingen hieromtrent werden reeds opgenomen in het Standaardbestek 250 versie 3.1, van kracht vanaf 1/5/2015.

Om voldoende zekerheid te hebben over de afvoer van het teerhoudend asfalt is gekozen voor een kwaliteitsborging via certificatie: COPRO ε. De ε wijst erop dat het om certificatie van uitvoering gaat en niet om het product zelf. Zo wordt verwarring met productcertificatie vermeden en wordt het in de toekomst ook mogelijk om zowel het product als de toepassing ervan onafhankelijk van elkaar te certificeren.

Het certificaat wordt toegekend aan vergunde tussenopslagplaatsen. De certificatie behandelt het volledige proces van de afvoer van teerhoudend asfalt, van het ogenblik dat het wordt geleverd op deze tussenopslagplaats tot wanneer het wordt overgebracht naar een thermische reinigingsinstallatie. Het thermisch reinigen op zich maakt geen deel uit van de certificatie. De thermisch reiniger zal worden aangeduid door de overheid en zal een convenant moeten afsluiten waarin hij verklaart al het ontvangen asfalt thermisch te reinigen.

bron:  www.copro.eu