Federatie van Producenten van Recycling Granulaten VZW
contacteer ons: +32 (0)3-203 44 00 of administratie@fprg.be

Actiepunten

Vlaanderen.

 • viering 25 jaar recyclage van bouw -en slooppuin in Vlaanderen
 • het uitwerken van een “Ketenopvolgingysteem” (Tracimat) in samenwerking met VCB, CASO,
 • behoud van de verminderde milieuheffing voor de residu’s van het breekproces
 • koppeling van de sloopinventaris aan de omgevingsvergunning
 • voorbereiding en uitvoering nieuw beleidsplan Ovam: Materiaalbewust bouwen in kringlopen.
 • opvolging milieuhygiënische parameters waaronder sulfaten
 • invoeren van een gelijkwaardige kwaliteitsborging bij grondstofverklaringen
 • meer toepassingen van zeefzand in SB 250
 • samen met GBV vzw het gebruik van hoogwaardige betongranulaten in stortbeton bevorderen
 • de handhaving verbeteren o.a. door invoeren van GPS opvolging voor mobiele brekers

België:

 • het opwaarderen van het gebruik van hoogwaardige betongranulaten in stortklaar beton
 • opvolging activiteiten BENOR vzw
 • deelname aan de Benelux expertengroep
 • harmonisatie van de voorschriften van de standaardbestekken in de drie gewesten
 • afspraken met andere gewesten i.v.m. selectieve sloop en ketenopvolgingssysteem

 Europa:

 • Environmental Product Declaration (EPD)
 • Nieuwe afvalstoffen indeling: Eural
 • CEN TC 351: milieuhygiënische normen met voornamelijk een “nieuwe” uitloogtest